Hot
Ny
Utsolgt

Natriumhydroksid (NaOH)


PRODUKTTYPE: salter, baser og syrer

99,00 kr

Skynd deg, kun 15 igjen på lager!

500 g
ca. 2 kg

⏳ Salget avsluttes om {timer}

Kjøp for 1.000,00 kr og få gratis frakt
PRODUKTINFORMASJON
Mer info
PRODUKTINFORMASJON

Lut

Natriumhydroksid, omtalt lut, er en sterk base som er løselig i vann, etanol og metanol.

Natriumhydroksid brukes blant annet til å lage fast såpe og andre rengjøringsmidler. Lut kommer i perleform.

Viktig: Les «Mer info og advarsler»-fanen før du bestiller og bruker dette produktet.

Mer info

Natriumhydroksid, natronlut

Natriumhydroksid, omtalt som natronlut eller lut, er en sterk base som er løselig i vann. Natriumhydroksid brukes blant annet til å lage fast såpe og andre rengjøringsmidler. Lut kommer i perleform.

Kapselen er barnebestandig (eng: child resistant). 

Natriumhydroksid selges i HDPE-flasker (polyetylen med høy tetthet, high density) som tåler høye temperaturer og motstår de fleste kjemikalier med ekstrem pH. Et av standardmaterialene innen farmasøytisk industri (emballasje).

Advarsler

Følg sikkerhetsregler ved bruk. Bruk kjemikaliehansker, vernebriller og beskyttende klær. Rustfritt stål og kjemikaliesikre plastmaterialer anbefales ved bruk. 

Medisinsk informasjon: Behandles som lutskader. Øyeskade krever tidlig innsats og utdratt skylling som fortsetter hos lege. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf 22 59 13 00.

Farepiktogramer

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

 

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller kontakt med håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

CAS-nr.: 1310-73-2

EC-nr.: 215-185-5

Gratis frakt.

For alle bestillinger over 1000,- kr. Vi sender med Bring. Pakke i postkassen fra 65,- kr.

Betalingsmåter.

Visa, MasterCard, Vipps, Klarna, forskuddsbetaling til bank, faktura 14 dager (kun godkjente bedrifter).

Angrerett og retur.

Du kan returnere uåpnede varer innen 14 dager fra du mottok dem.

Natriumhydroksid (NaOH)

Natriumhydroksid (NaOH)

99,00 kr
500 g
ca. 2 kg