Gratis frakt.

Vi spanderer billigste fraktmåte når du handler for over 1000,- kr. Vi sender ikke til Svalbard. Pakke i postkassen fra 69,- kr.

Betalingsmåter.

Visa, MasterCard, Vipps, Klarna, faktura (kun godkjente bedrifter), forskuddsbetaling til bankkonto.

Angrerett og retur.

Du kan returnere uåpnede varer innen 14 dager. Vi kan kansellere en feilpriset ordre. 2 års garanti. Klikk for full tekst.

Trender
Ny
På lager
Utsolgt

Natriumhydroksid (NaOH)

PRODUKTTYPE: salter, baser og syrer

99,00 kr

500 g
ca. 2 kg

Skynd deg, kun 53 igjen på lager!

⏳ Salget avsluttes om {timer}

PRODUKTINFORMASJON
Mer info
PRODUKTINFORMASJON

Lut

Natriumhydroksid, omtalt lut, er en sterk base som er løselig i vann, etanol og metanol.

Natriumhydroksid brukes blant annet til å lage fast såpe og andre rengjøringsmidler. Lut kommer i perleform.

Viktig: Les «Mer info og advarsler»-fanen før du bestiller og bruker dette produktet.

Sikkerhetsdatablad (SDS)

FARE

H290   Kan være etsende for metaller.
H314   Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318   Gir alvorlig øyeskade.
Mer info

Natriumhydroksid, natronlut

Natriumhydroksid, omtalt som natronlut eller lut, er en sterk base som er løselig i vann. Natriumhydroksid brukes blant annet til å lage fast såpe og andre rengjøringsmidler. Lut kommer i perleform.

Kapselen er barnebestandig (eng: child resistant). 

Natriumhydroksid selges i HDPE-flasker (polyetylen med høy tetthet, high density) som tåler høye temperaturer og motstår de fleste kjemikalier med ekstrem pH. Et av standardmaterialene innen farmasøytisk industri (emballasje).

Advarsler

Følg sikkerhetsregler ved bruk. Bruk kjemikaliehansker, vernebriller og beskyttende klær. Rustfritt stål og kjemikaliesikre plastmaterialer anbefales ved bruk. 

Medisinsk informasjon: Behandles som lutskader. Øyeskade krever tidlig innsats og utdratt skylling som fortsetter hos lege. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf 22 59 13 00.

Farepiktogramer

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

 

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller kontakt med håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

CAS-nr.: 1310-73-2

EC-nr.: 215-185-5

OLJER, FETT OG VOKS

til såpelaging, massasjeoljer og mer

Vanilje absolutt (økologisk) – 100 % og 5 % - Aromateket

ETERISKE OLJER OG ABSOLUTTER

Over 130 forskjellige

DUFTOLJER

33 duftoljer å velge mellom

MICA

Stort utvalg!

EKSTRAKTER

I alkohol eller olje

RÅVARER OG KJEMIKALIER

Antioksidanter, tilsetningsstoffer og mer

SÅPEFORMER

Mange varianter

UTSTYR

Såpekniver og mer

Emballasje

Flasker, krukker og mer