Hot
Ny
På lager
Forhåndsbestill
Utsolgt

Kaliumhydroksid (KOH) 90–92 %


PRODUKTTYPE: salter, baser og syrer

129,00 kr

Skynd deg, kun 48 igjen på lager!

500 g
ca. 1,9 kg

⏳ Salget avsluttes om {timer}

Kjøp for 1.000,00 kr og få gratis frakt
PRODUKTINFORMASJON
Mer info
PRODUKTINFORMASJON

Kalilut

Kjemisk formel: KOH 

Kaliumhydroksid, også omtalt som kaustisk pottaske og kalilut, er en sterk base som er løselig i vann. Kaliumhydroksid brukes blant annet for å lage flytende såpe og sjampo. Selges i flakform.

Les produktfanen MER INFO før du kjøper og bruker dette produktet. 

Mer info

Kaliumhydroksid, kalilut (KOH) 

Kaliumhydroksid, også omtalt som kaustisk pottaske og kalilut, er en sterk base som er løselig i vann. Kaliumhydroksid brukes blant annet for å lage flytende såpe og sjampo. Selges i flakform.

Kapselen er barnebestandig (eng: child resistant). 

Kaliumhydroksid selges i HDPE-flasker (polyetylen med høy tetthet, high density) som tåler høye temperaturer og motstår de fleste kjemikalier med ekstrem pH. Et av standardmaterialene innen farmasøytisk industri (emballasje).

Advarsler 

Følg sikkerhetsregler ved bruk. Bruk kjemikaliehansker, vernebriller og beskyttende klær. Rustfritt stål og kjemikaliesikre plastmaterialer anbefales ved bruk. 

Medisinsk informasjon: Behandles som lutskader. Øyeskade krever tidlig innsats og utdratt skylling som fortsetter hos lege. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf 22 59 13 00.

Farepiktogramer

H302 Farlig ved svelging. 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H290 Kan være etsende for metaller.

 

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller kontakt med håret): Tilsølte klær må fjernes straks; Skyll/dusj huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

CAS-nr. 1310-58-3

EC-nr. 215-181-3

Kaliumhydroksid (KOH) 90–92 %

Kaliumhydroksid (KOH) 90–92 %

129,00 kr
500 g
ca. 1,9 kg