Natriumhydroksid, omtalt som natronlut eller lut, er en sterk base som er løselig i vann. Natriumhydroksid brukes blant annet til å lage fast såpe og andre rengjøringsmidler. Lut kommer i perleform.

Innhold: ca. 500 g

Kapselen er barnebestandig (eng: child resistant). 

Natriumhydroksid selges i HDPE-flasker (polyetylen med høy tetthet - high density) som tåler høye temperaturer og motstår de fleste kjemikalier med ekstrem pH. Et av standardmaterialene innen farmasøytisk industri (emballasje).

Advarsler:

Følg sikkerhetsregler ved bruk. Bruk kjemikaliehansker, vernebriller og beskyttende klær. Rustfritt stål og kjemikaliesikre plastmaterialer anbefales ved bruk. 

Medisinsk informasjon: Behandles som lutskader. Øyeskade krever tidlig innsats og utdratt skylling som fortsetter hos lege. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf 22 59 13 00.

Farepiktogramer

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

 

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller kontakt med håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

CAS-nr.: 1310-73-2

EC-nr.: 215-185-5